رستاک به عنوان جزوی از اولین گروه های حامی کودکان مبتلا به سرطان از سال ۸۸ در شهر تبریز شناخته می شود. با توجه به وجود تنها یک بیمارستان کودکان در استان که همواره مراجعانی از دیگر استان ها و حتی کشور های همسایه دارد، رستاک این گروه هدف از کودکان را گروهی نیازمند به کمک های مادی و معنوی می داند و در تلاش است که همواره یاریگر بیمارستان در امر تجهیز ملزومات پزشکی و از همه مهم تر یاریگر خانواده های کودکان مبتلا به سرطان باشد. رستاک سرطان را بیماری قابل درمان می داند و به همین جهت از به کار بردن عنوان غلط ” کودک سرطانی ” پرهیز می کند و آنان را ” کودکان مبتلا به سرطان ” می نامد.