کودکان محروم از تحصیل را در دو دسته کلی می توان جای داد: کودکانی که از تحصیل باز می مانند و هرگز به مدرسه نمی روند و دانش آموزانی که به دلایلی، مجبور به ترک تحصیل می شوند. طبق آمار چند سال پیش سه میلیون و پانصد هزار کودک از تحصیل در ایران محرومند. رستاک بنا به اهداف خود، ابتدا به شناسایی این کودکان در منطقه هدف جغرافیایی خواهد پرداخت و سپس سعی خواهد کرد زیرساخت هایی برای ادامه تحصیل این کودکان فراهم آورد. رستاک حق تحصیل رایگان و بی دغدغه کودکان را الزامی می داند .